Jagersvereniging Sint Hubertus

De vereniging is opgericht op 2 november 2002 en telt momenteel 22 leden.

Werkgebied
Het werkgebied van de vereniging omvat gronden gelegen op het eiland Alem in de gemeente Maasdriel, alsmede de aan dit gebied grenzende jachtvelden van leden.

Doelstelling van de vereniging                                                                 
De vereniging stelt zich ten doel om binnen het kader en de strekking van de Flora- en Faunawet voor haar leden een zo ruim mogelijke jachtuitoefening  mogelijk te maken. Daartoe voort  ze een beleid  dat afgestemd is op zowel optimaal wildbeheer als schadebestrijding. Zeer belangrijk in deze is dat alle activiteiten die ontplooit worden verenigbaar moeten zijn met de belangen van de natuurbescherming , de landbouw en jacht.

Hoe worden deze doelstellingen verwezenlijkt
Allereerst doordat de jacht door haar leden uitgeoefend wordt op grondslag van een Wildbeheerplan opgesteld door de Wildbeheereenheid De Bommelerwaard. Door huur of onderhuur  van jachtterreinen kunnenleden met vergunning de jacht uitoefenen. Uiteraard is een doelmatige en goede samenwerking  met de grondeigenaren, de  grondgebruikers, landbouworganisaties,  natuurbeschermingsorganisaties en overheden van essentieel belang. Door regelmatig wildtellingen te houden en door zeer frequent in het veld te zijn hebben we een goed inzicht in de populaties van met name de ganzen.  Voor de bestrijding van ganzenschade zijn de leden zeer actief. Ook speelt de vereniging , in samenwerking met de grondgebruiker, een belangrijke rol bij de administratieve  afhandeling  van de veroorzaakte wildschade. Een jaarlijks groots opgezette opruim actie met alle leden moet het zwerfafval in ons jachtgebied zo veel mogelijk terug dringen. Om zeker te stellen dat er ook in de toekomst deskundige jagers zijn die actief willen zijn in de natuur, door middel van  wildbeheer en schadebestrijding, verleent de vereniging medewerking aan het doelgerichte opleiden van personen die zich voorbereiden op het jachtexamen.